DENİZ İZLEMELERİNDE STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI PROJESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sahibi olduğu ve TÜBİTAK MAM’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen Deniz İzlemlerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi çalışmalarına üniversiteler, araştırma kurumları, kamu kurum ve kuruluşlarınca katkı sağlanmıştır. Karadeniz, Marmara Denizi ve Boğazlar, Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere tüm denizlerimizde; deniz, kıyı ve geçiş suları kalite durumlarının belirlenebilmesi için AB ve ulusal mevzuat ile taraf olunan uluslararası sözleşmelere uyumlu olarak deniz izlemelerinde ve değerlendirmelerinde standardizasyonunun sağlanması ve izleme stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu proje ile;

 • Örnekleme ve analiz metotları,  analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, deniz izleme ve raporlamalarında standardizasyonun sağlanması,
 • İzleme kılavuzlarının hazırlanması,
 • İzleme gerekliliklerine yönelik eğitimlerin alınması,
 • Mevzuata altlık oluşturacak “Türkiye Denizleri İzleme ve Değerlendirme Strateji Belgesi” hazırlanmıştır.

Su Çerçeve Direktifi ve Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi  ile Bölgesel Sözleşmelerin Akdeniz ve Karadeniz Bütünleşik İzleme ve Değerlendirme Programları (IMAP, BSIMAP) kapsamında  yer alan iyi çevresel durum tanım ve göstergelerinin izlemeler ile takip edilmesi için  12 kılavuz doküman hazırlanmıştır. Bu kılavuzlar; uzman grupları tarafından IMAP ve BSIMAP  ile EC-JRC izleme yaklaşım ve kılavuz dokümanlarının değerlendirilmesi ve kendi denizlerimizin ekolojik özellikleri dikkate alınarak aşağıda yer alan başlıklar ile düzenlenmiştir.

 • Biyolojik Çeşitlilik  ve Deniz Çöpleri Çalışmalarında Trol Yöntemi Kullanımı Kılavuzu
 • Bentoz  İzleme Kılavuzu
 • Makroalg ve Deniz Çayırları  İzleme Kılavuzu
 • Deniz Memelileri İzleme Kılavuzu
 • Plankton  İzleme Kılavuzu
 • Hidrografik Koşullar İzleme Kılavuzu
 • Ötrofikasyon İzleme Kılavuzu
 • Mikrobiyal Kirleticiler İzleme Kılavuzu
 • Anorganik (Metal) Kirleticiler İzleme Kılavuzu
 • Organik Kirleticiler İzleme Kılavuzu
 • Deniz Çöpleri İzleme Kılavuzu
 • Su Altı Gürültüsü İzleme Kılavuzu

Proje çerçevesinde; kısa, orta ve uzun vadeli izleme stratejilerinin yer aldığı ve ilgili mevzuata altlık oluşturacak “Türkiye Denizleri İzleme  ve Değerlendirme Strateji Belgesi” hazırlanmıştır.